8.6.08

BRUKARUNDERSØKING 1

bensinprisane etter kvart nærmar seg eit fornuftig nivå. diverre fører det med seg at all slags neper vert politisk aktive, og det fører igjen med seg at partiet med det presise namnet framstegspartiet svingar seg opp på meiningsmålingane. det er difor fare for at landet vert høgrestyrt frå neste haust, og sidan foreldra mine er for tiltakslause til å flytta til eit varmare land, må me vel halda oss her. då må me nok leggja om til ein meir markandsretta profil, og me har difor drege i gang ei brukarundersøking.

resultata frå det fyrste spørsmålet er no klare, og tala gjev ikkje grunn til jubel. at heile elleve personar har røysta er rett nok minst fire gonger fleire enn me hadde rekna med, men svara deira er dystre greier.

spørsmålet var: kor ofte er du innom guffebloggen?, og svara fordelte seg slik:
ikkje spesielt ofte: 8 røyster
sjeldan: 2 røyster
aldri: 4 røyster
har ikkje internett: 4 røyster

nokre av desse elleve har røysta fleire gonger, og for å skapa ein illusjon av at det heile er truverdig må me difor fjerna dei doble røystene. då sit me att med 1 røyst på 'ikkje spesielt ofte', 2 på 'sjeldan', 4 på 'aldri', og 4 på 'har ikkje internett'. 8 av 11 guffeblogglesarar manglar altså internett, eller er her aldri.

2 kommentarer:

kukola sa...

Høyrest rimeleg ut.

frode sa...

Kva med å velja meir positivt lada svaralternativ til neste undersøkjing? Det ville sikkert hjelpt på humøret.