30.12.07

REKLAMASJON

her er me på plass igjen, etter ei veke hjå besto og besten. det vart lite blogging der, sidan datamaskina til besto og besten har så mange merkelege idear. det går greitt å leggja inn kommentarar, men å skriva nye bloggeinnlegg er komplett uråd. eg reknar med at viktigaste grunnen til dette er at besten er redd for at besto skal laga sin eigen blogg.

jaja, jola er over, og det var ikkje rare greiene. her var det kalla inn til homojol, noko mange av oss sjølvsagt såg fram til. men fekk me det? nja. for vår del opna det relativt bra. me vart plasserte på det rosa rommet, men bortsett frå det var det få lyspunkt. eventuelle homodyslektikarar kunne gle seg over anisbollane besto serverte vesle jolafta, men det var og alt. alt me sat att med var difor kaker, gåver, og eit trekanta joletre - me snakkar altså om ein av dei traustaste jolevariantane som finst.

17.12.07

GUFFEFILM 5


det er nye tider i filmbransjen. dei gamle heltane vert ofra, for at yngre krefter skal sleppa til. slik gjekk det med james bond, slik gjekk det med olsen-banden, slik gjekk det med king kong, og slik går det no med guffefilmane. den nye skodespelaren i hovudrolla er ikkje heilt utlært enno, men så lenge det er liv, er det von.

11.12.07

JOL

i dag ringde besto og sa at no er ho ebrre 3-4 jolekakesortar frå den personlege rekorden på 41. dei fleste veit at rekorden er litt kontroversiell, sidan ho det året laga tolv ulike sortar sandkaker, men viss ho no har runda 35, skulle det vera duka for ei god jol. eg reknar med at ho også dette året satsar på å laga litt ekstra, slik at dei som skal vidare til andre bester er sikra eit rikt utval.

far min er ferdig med sin del av joleførebuingane - det er stort sett snakk om å gå inn på tronsmo og kjøpa ei bok til onkel t. mor mi, derimot, er ikkje halvferdig enno. nokre gåver er innkjøpte, men det som uroar ho mest er at ho ikkje har fått skipa til noko retteleg jolekortverkstad så langt. ingen har tid når ho har tid, og alle veit jo at det tristaste som finst er å sitja heilt for seg sjølv og høyra på p4s julefavoritter, samstundes som ein nippar til litt lunka gløgg og lagar jolekort. heldigvis har ho fått ferdig peparkakehuset; med litt flaks får ho òg dekorert det før jol.

sjølv går eg rundt og gler meg til homojola. eg er litt usikker på kva som vert dei viktigaste ingrediensane, men reknar med at besten og besto har nokre knep på lur. i alle fall har far min planar om å flytta gamlevegen filmklubb til nordmøre i jola, slik at me kan unngå både roald øyen og den spanske flua, og i staden sjå nokre gode homofilmar. kom gjerne med framlegg her.

6.12.07

PLAGIAT

no er det hakket før eg vert forbanna. det er i og for seg ikkje så uvanleg i adventstida, sidan det er vanskeleg å finna periodar der folk opptrer meir tankelaust, men akkurat denne gongen handlar det om noko heilt anna.

eg tok ein liten runde innom nettet, for å finna nokre nye guffalikes til menyen til høgre. der dukka som vanleg opp nokre godbitar.dei som lurer på korleis frode ser ut får ein rimeleg god idé når dei klikkar på lusekufteguffen. men den nettsida som irriterer mest, er denne. ein ting er at dei har gjort sitt beste for å kopiera utforming og nettadresse frå guffebloggen, ein annan ting er at heller ikkje dei har noko på hjarta. det er altså reinhekla plagiat.

5.12.07

GEOMETRI

me er inne i ein god geometrisk stim på guffebloggen for tida. berre dagar etter at me skreiv at besten er glad i firkanta joletre, har det no dukka opp ein geometrisk kuriositet i nabolaget. ein lokal gravemaskinist fann ei steinblokk med eit sjustjerna hol i. det seier seg sjølv at dette ikkje er eit naturleg hol, då alle naturlege hol er firkanta, og ikkje uventa har mange spurd seg kva dette kan vera. som vanleg er det dei største humoristane som har dei beste framlegga. reite er ein lokal komikar som tidlegare har samarbeidd med kristoffer schau.

viss reite har rett, er det sjølvsagt ikkje noko merkeleg i at dette holet vert plassert like ved ferjekaien i volda. ein skal reisa langt for å finna eit område der det vert synda meir, og sidan holet er så ekstremt stort, vil jo mange av dei som køyrer i land frå ferja sjå holet, og per omgåande ta kontakt med reite.

sjølv trur eg at det er asbjørnsen og moe som står bak dette holet. alle veit at sju-talet går att i folkeeventyra, tenk berre på dei sju pannekakene i eventyret om pannekaka, dei sju gode hjelparane til oskefisen, den sju meter lange brua i eventyret om bukkane bruse, dei sju trolla på heidalsskogen, dei sju sure ostane frå åmdalen, eller mannen som skulle stella heime. kvifor asbjørnsen og moe har plassert dette holet akkurat her, kjem nok av at dei kjende på seg at det skulle vera slik.

2.12.07

BESTEN 19

det er fyrste sundag i advent. besten tek som vanleg ingen sjansar, og tek med seg nokre av dei mest dugande biotopane i slekta på ein prøverunde i skogen, for å sjå etter høvelege joletre. som vanleg stiller han ikkje andre krav til trea enn at dei bør vera nokolunde trekanta. dei finn eit passande tre, og besten seier at dette skal han henta når det stundar mot jol. tre veker seinare har han gløymt kva for tre det var snakk om, og finn i staden eit firkanta tre som står på eigedomen til naboen.

biletet over er frå prøverunden i fjor, og spørsmålet er som vanleg: kva seier besten?

28.11.07

GUFFEFILM 4


det er ikkje lenge til dokumentarfilmfestivalen i volda, og då kan det jo vera greitt med ein ny guffefilm. sidan det stundar mot advent, har filmen denne gong eit relativt adventuelt tema. dei som har sett eldre guffefilmar vil likevel sjå at regissøren dreg vekslar på eldre produksjonar.

25.11.07

OSLO

me er på ein liten snartur til oslo. mor mi er komen litt i tidsnaud med omsyn til jolegåvehandlinga, og meininga var at ho skulle få tid til å kjøpa ei gåve eller to desse dagane. den planen fell litt i fisk, sidan ho har slumpa til å leggja inn møter og samkomer med alle ho har snakka med i oslo tidlegare, med unntak av ei kassadame på rimi, som døydde for nokre år sidan.

dagen før me reiste var me på jolebord i ørsta. det var som vanleg vellukka, og det som sit best spikra i minnet er eit innlegg som handla om soga til huset me var samla i. talaren skulle snakka i tretti minutt, men etter førti minutt var han knapt nok komen til hundreåret då huset vart bygd, så festleiaren såg ikkje anna råd enn å be han snakka litt om tapet i nokre minutt.

laurdag morgon flaug me til oslo. flyturen gjekk greitt, sett bort frå at eg spydde på far min to gonger. i oslo bur me i eit husvære med merkeleg lite dopapir, og der eigaren har sortert cd-ane sine på ein merkeleg måte.

20.11.07

NETTBUTIKK

i dag såg eg over rekneskapen for januar-oktober, og kom raskt fram til at det ikkje ligg an til store sprell i jolehandelen. eg er klar over at dette verkar rimeleg desperat, men likevel - einaste måten eg kan få meir pengar å handla for er å opna ein nettbutikk på guffebloggen.

eg veit sjølvsagt godt at ei slik kommersialisering kan føra heile prosjektet ut på ville vegar, men tek sjansen likevel. så langt har eg ikkje rare vareutvalet, men tek gjerne mot framlegg til andre varer som kan vera av interesse.

kalender 2008. kven har ikkje bruk for ein kalender? og kven har ikkje tenkt at ein kalender er utvegen når ein har gått tom for gode jolegåveidear? og kven har ikkje tenkt, når ein opnar ei jolegåve med ein kalender i, at her var det ein jolegåvegjevar som verkeleg hadde sett fantasien i sving? guffebloggen kan tilby ein kalender for 2008 med fleire av dei beste kva seier besten?-bileta. dei som tingar ein slik kalender før 30. april 2008 får eit upublisert kva seier besten?-bilete på kjøpet. å fastsetja prisen for ein slik godbit er ikkje lett, men me bruker prismekanismen aktivt, og sel kalenderen for 29,90 inkl. frakt.

bøker. så langt har me berre ei bok til sals, fred av arne garborg. denne kostar 29,90 inkl. frakt.

16.11.07

BESTEN 18

me lever i ein merkeleg tidsalder. etter tre veker utan datamaskin har foreldra mine no kome seg på nett igjen, etter å ha hatt datamaskina inne til reparasjon. datamaskinreparatørane fann sjølvsagt ikkje noko feil, og då far min pusla litt med kablane og leidningane bakpå datamaskina, viste det set at det slettes ikkje var noko gale. me lever altså i ein merkeleg tidsalder, men dette var visst eit dårleg døme.

i alle fall - tilhøva ligg godt til rette for ein liten auke i bloggeaktiviteten den neste tida. sidan det har vore lite tekst og endå mindre bilete på bloggen den siste månaden, prøver me med eit relativt nytt bestenbilete. biletet er frå sist laurdag, altså den dagen besto offisielt drog i gang jolebakstsesongen 2007. spørsmålet er som alltid: kva seier besten?

11.11.07

FLYTTING

mor mi og far min har endeleg funne ut kvar dei vil flytta. at dei vil vekk frå volda er ikkje noko bombe, men sidan det er så mange stader å velja mellom, har det altså teke litt tid å finna ut kvar vegen skal gå. spesielt far min har vore klar på at det er greitt å bu ein stad der alle skjønar at me høyrer heime, og med eit slikt utgangspunkt er det ikkje noko bombe at me til sommaren flyttar til tjukkebygdi.

så langt har dei kome opp med relativt få gode grunngjevingar for kvifor dei flyttar. dei to gjengangarane er at dei skal pussa opp eit gamalt hus, og at dei helst ikkje vil ha ungar som palataliserer.

7.11.07

BARNEVAKT

det er framleis harde tider i publiseringsbransjen. datamaskinreparatørane som skal ordna opp i problema mor mi har skapt på datamaskina har ikkje funne noko løysing enno, slik at det er vanskeleg å dra i gang noko skikkeleg blogging. eg får heller ikkje tilgang til maskina i barnehagen, sidan dei tilsette er på nettet heile tida, men i kveld er til alt hell både mor mi og far min ute, og sidan barnevakta har med seg ei berbar edb-maskin, får eg endeleg blogga igjen. litt dumt er det sjølvsagt at eg ikkje har så mykje på hjarta akkurat no.

1.11.07

HALLOWEEN

mor mi er i herpehumør igjen. edb-maskina heime må difor reparerast av folk med endå større teknisk innsikt enn far min, slik at alt tyder på at det vert lite blogging den neste veka. skilnaden til denne veka vert altså minimal.

i går var det halloween, slik dei fleste har fått med seg. eg er for alt som er amerikansk, så for meg er det berre positivt at ein byter ut gamaldagse og mosegrodde norsk påfunn som å gå jolebukk med toppmoderne og importerte amerikanske påfunn som å gå halloween. me hadde to grupper med utkledde dritungar på døra i går, og innsatsen deira er ikkje akkurat stor: dei stiller seg opp som nokre potetsekkar utanfor døra, seier "knask eller knep", og ventar på at me innom døra skal finna på eit eller anna. kritikarar vil hevda at det er meir naturleg at dritungane faktisk gjer nokre grep for å få litt knask, men det er jo berre tull. viss det var spelereglane, ville jo ikkje mor mi vorte kvitt rundt 35 sippah-sugerøyr.

av anna nytt kan me jo gle oss over at det i år vert homo-jol på nordmøre. det høver på mange måtar godt - ein ting er at eg finn mykje glede i dokker og rosa klede, ein annan ting er at no får besten ein god grunn til å finna fram ballettdrakta si. og med den høge frekvensen av hiv-positive i slekta, er det vel vanskeleg å sjå noko emne som kan høva betre.

25.10.07

JOL

mor mi har trilla ut alt ho treng til joleverkstaden, og sikrare teikn på at jola nærmar seg finst ikkje her i huset. det einaste måtte vera dei gongene ho finn fram omslaget til CD-en No e D.D.E. jul igjen, og kikar på det ein halvtime eller to.

det er visst duka for nordmørsjol igjen. eg har ikkje høyrt noko om kva som skal vera tema i år, så eg går ut frå at det ikkje er fastsett enno. det er altså fritt fram for å koma med gode framlegg. sjølv har eg berre vore med på éi nordmørsjol, i 2005, og då var temaet lys og varme. far min var med på nordmørsjol både i 2003, då temaet var lys og varme, og i 2001, då temaet var lys og varme. mor mi seier at ho har gjort sitt beste for å gløyma jolene på 1900-talet, men ser ikkje vekk frå at temaet kan ha vore lys og varme då òg.

relativt få av nordmørsjol-deltakarane er spesielt aktive kommentatorar, så skal det verta nokon fart i dette ordskiftet er det fare for at dei som feirar jol på andre kantar av landet må koma med framlegg.

21.10.07

INNSAMLING 2

i dag var det igjen dør-til-dør-aksjon for å skrapa saman nokre slantar til personar med hiv eller aids. til liks med i fjor var det mor mi og eg som måtte ta ansvar, sidan det er på hennar side av slekta at dei hiv-positive står tettast. me hadde litt uflaks under tildelinga av innsamlingsområde, og fekk utdelt eit byggjefelt der det var samla litt vel mange luringar. dei fleste som budde der heitte friedland.

far min låg heime saman med kvart på firo, og sette ny personleg rekord i deprimering. etter at folkeregisteret i fjor vedtok at far min er fødd i bergen, har han rekna seg som bergensar, og han har teke denne nye rolla så alvorleg at han er vorten brann-tilhengjar. som alle andre bergensarar hadde han i går gleda seg til å sjå at brann for fyrste gong vart seriemeistrar i fargar (då dei tok ligagull sist, i 1932, vart det berre dokumentert i svart-kvitt, slik at gullet minner meir om gråstein), men slik gjekk det altså ikkje.

18.10.07

NULL

jaja, det var vel ikkje anna å venta. skattelistene er komne på bordet, og far min imponerer ikkje akkurat. av og til pressar han seg over den ikkje akkurat magiske 50%-grensa, men stort sett ligg han lengre nede på skalaen. verst er det når inntekta hans vert samanlikna med den norskingen med høgast inntekt.

9.10.07

HALVÅR

i dag er det seks månader sidan ti på halv firo vart fødd. det er litt merkeleg, av fleire grunnar. for det fyrste har ho vist uventa lite progresjon desse månadene, slik at til og mor mi, som er fødd optimist, har mist trua på at dette kan gå bra. for det andre var jo ti på halv firo fødd på dagen 67 år etter den tyske invasjonen i 1940, og det er merkeleg at korkje nrk og tv2 markerer dette 67,5-årsjubileet. har verkeleg ikkje kringkastingsfolk respekt for krigssiglarane lenger?

elles går det på det jamne. sjokoladekaka mor mi baka til nokre til dels vellukka samkomer sist veke har framleis bein å gå på. det same kan ein trygt seia om far min, som alt er i kjempeform etter det puslete inngrepet sist veke. men han kvir seg for å ta eit oppgjer med norsk helsevesen, og har difor ingen planar om å avbryta sjukmeldinga ei veke for tidleg. tvert imot - kvar gong han går forbi eit vindauga, legg han inn nokre lite overtydande haltesteg, slik at alle som går forbi på gata skal få inntrykk av at han er sengeliggjande.

3.10.07

BESTEN 17

i dag er far min bra øren. han fekk omsider skikk på barberinga, slik at han får retta opp på manglane i kneet. opphaldet på sjukehuset var prega av effektivitet. han fekk nokre informerande meldingar i ti-tida, skifta til nokre delikate sjukehusklede (mellom anna tettsitjande pyjamasbukse med medfødd gjennomtrekk i gylfen), og sat deretter nokre timar på eit venterom, der dei andre hadde like interessante kostyme. ei av dei andre, ei eldgamal dame på over sytti, imponerte med å ha akkurat same frisyre som besten. her på guffebloggen treng me ikkje betre grunnar for å leggja ut eit nytt bilete av besten, og stilla det eldgamle spørsmålet: kva seier besten?

29.9.07

MYANMAR

dei siste dagane har sunnmøre vore fullt av folk som har kledd seg i raudt, i sympati med alle munkane som demonstrerer i myanmar. heime hjå oss er det litt delte meiningar om dette temaet. mor mi har, slik dei fleste har fått med seg, ei sentral rolle i lokallaget til venstre, og var frå fyrste demonstrasjonsdag klar på at dette var noko ho ville støtta. diverre har ho ingen raude klede, men ho drakk raudvin dagen lang, og rekna det som ei god støtte til myanmarnesarane.

far min gjekk òg i raudt - han hadde funne fram den raude bestskjorta både torsdag og fredag og laurdag. dette var likevel heilt tilfeldig, han ser ikkje nokon grunn til å demonstrera mot eit regime som har teke makta gjennom eit lovleg gjennomført militærkupp.

26.9.07

GLADMELDING

guffebloggen har no kome så langt at same kva innlegga mine handlar om, tek frode og kukola til å krangla. det fyrste delmålet med guffebloggen er såleis oppnådd.

24.9.07

MOBIL

sist veke, medan far min var på noko kulturelt i telemark, pressa fem over treo og mor mi og eg inn litt kvalitetstid hjå besto og besten. programmet var ikkje av det mest overraskande, og akkurat det var vel heller ikkje spesielt overraskande. me åt litt, og køyrde litt traktor, og besto meiner at ho eine i idol-juryen har same frisyre som donald duck.

viss det dukka opp litt daudtid, nytta mor mi høvet til å klaga litt over den nye mobilen sin. ho fekk eit kanontilbod frå ein telefonseljar - viss ho heldt fram som telenor-kunde dei neste 25 åra, kunne ho få ein splitter ny mobil til berre éi krone. ho slo til, og sidan har livet vore ein einaste lang nedtur. ho har skrive eit dikt om dette, som ho har kalla "pengar ut vindauga":

ikkje går det an å senda tekstmeldingar med telefonen,
viss eg fotograferer nokre blinkskot vert dei lagra alle andre stader enn inni mobilen,
det er berre dårlege ringelydar,
og mobilen er altfor stor og tung.

dette diktet framfører ho så ofte ho kan. så langt har ingen bede om ekstranummer.

18.9.07

GUFFEFILM 3 / BESTEN 17

eg og mor mi og treo skal til besten og besto nokre dagar. lite tydar på at tilhøva for blogging har betra seg sidan sist, så det kan vera greitt å få ut ei ny melding før me reiser. og sidan eg har så ekstremt mange gode filmar eg kan publisera, kjem det ein ny her.

her er i alt ti skodespelarar med på denne filmen. maks ti prosent av dei skjønar noko av det som skjer, slik at påverknaden frå wam og vennerød er relativt tydeleg. for å spara tid, og sidan besten sit sentralt plassert, legg eg like godt inn det gode gamle spørsmålet endå ein gong: kva seier besten?

16.9.07

GUFFEFILM 2


sundag er frå gamalt av ein solid kinodag, så det kan passa bra å leggja ut ein ny film. denne gongen er det spaghettiwesternfilmen "den gode samtalen". han som spelar hovudrolla drikk diverre litt mjølk samstundes som han snakkar. bodskapen i filmen skulle likevel koma klart fram.

11.9.07

POSTMANN 2

no ser eg meg nøydd til å henta fram ei agurksak frå midt i august. i ei relativt samfunnskritisk melding ramsa eg opp nokre grunnar til at mor mi meinte at postmann pat eigentleg handla om popmusikantane the beatles. to veker seinare, altså på eit tidspunkt då dei fleste hadde kome godt i gang med å tenkja på andre ting, la onklt inn ein kommentar, som peika på seks nye grunnar til at postmann pat og the beatles faktisk er ein og same person. dermed er me totalt oppe i 14 grunnar, og sidan den internasjonale grensa for å akseptera slike hypotesar ligg ved 50 grunnar, er det berre å stå på. eg har difor røkt litt etter, og har funne nokre fleire samanhengar:

* den andre singelen til the beatles heitte "please please me". førebokstavane i dei tre orda er altså ppm. legg ein litt haltande orddelingsreglar til grunn for korleis ein skriv post mann pat, vert førebokstavane pmp.
* songen "the long and winding road" handlar om den dagen postmann pat køyrde feil i krysset.
* landsbyen der postmann pat held til heiter greendale. på norsk vert dette grøndalen. tankane går omgåande til fotballspelaren svein grøndalen, som i ein fotballandskamp mellom noreg og england i 1980 takla phil neal så hardt at han måtte leggja opp. phil neal spelte for liverpool, altså byen der the beatles voks opp.
* ringo starr las kommentarane til serien om thomas the tank engine. i opptil fleire episodar av postmann pat kan ein sjå eit heilt anna tog.

me er altså oppe i 18.

7.9.07

BESTEN 16

det er berre ein månad til regjeringa legg fram statsbudsjettet. dei som drøymer om auka løyvingar til valdresbanen har ikkje mange gleder i vente; dei som drøymer om andre ting har heller ikkje mange gleder i vente. i slik stunder passar det ekstra godt med eit nytt kvardagsbilete, og me spør som vanleg: kva seier besten?

5.9.07

GUFFEFILM

det er vel dags for ein ny serie. med litt flaks vert dette ein like stor suksess som dei andre. i denne serien kjem me av og til til å leggja ut ein ny film, og det er vel ikkje uventa at me startar med filmen "den gode samtalen".

guffefilm2 guffefilm3 guffefilm4 guffefilm5 hinkefilm1

3.9.07

HUMBERSET

det er berre ei veke att til valet, og eg har omsider funne ut korleis eg kan få mest ut av valet. eg røystar sjølvsagt venstre, og akkumulerer mor mi for alt ho er verd. det er vel fare for at det brist meir enn det ber, men det svaret får me ikkje før om ei veke. lokalavisene har meir enn nok med å skriva om kvivsvegen og andre tullevegar, slik at her har ikkje vore ei einaste rundspørjing på prent. det er difor plent uråd å vita korleis det går.

diverre har ein eller annan minister funne ut at det er slutt på å stryka kandidatar frå vallistene. for meg verkar dette som noko stort tull - det må då ha vore eitt høgdepunkt valdagen. til alt hell går det framleis an å føra opp personlege favorittar, og eg kjem til å røysta på desse:

* liv inga homberset, nummer 16 hjå senterpartiet
* asbjørn tore humberset, nummer 13 hjå framstegspartiet
* hildegunn homberset, nummer 8 hjå arbeidarpartiet
* kirsten homberset, nummer 17 hjå arbeidarpartiet
og eg kjem i tillegg til å akkumulera bjarte humberset, nummer 15 hjå venstre.

dei andre partia er heilt uaktuelle - kor alvorleg kan ein ta eit parti som stiller til val utan ein einaste humberset?

30.8.07

BASMA

far min har vore ute og reist nokre dagar. dei dagane han er vekke, får eg oftast sova så lenge eg vil, sidan mor mi ikkje har det travelt om morgonen. men far min kom altså heim i går kveld, og i dag vekte han meg heller tidleg. eg sov så djupt at eg vakna med dukkarsjuke, men det gjekk over etter nokre timar.

fem på treo slit òg litt med helsa i dag. då eg var liten, sende mor mi meg i golvet med hovudet fyrst, og sidan det gjekk rimeleg bra, har ho heilt på eiga hand rekna seg fram til at det truleg går dobbelt så bra med fem på treo dersom ho vert sendt i golvet litt oftare. så langt har mor mi fått inn to fulltreffarar.

sidan det er tysdag er det på tide med eit skrått blikk på medie-noreg. den dominerande saka denne veka har vore at fotballspelaren ole gunnar solskjær legg opp. dette har vore så interessant at avisene har skrive side opp og side ned om kor sympatisk han er, og kor mange pengar han har tent. ei avis brukte tre sider på å ramsa opp alle måla han hadde skåra. dei som er uinteresserte i fotball kan grua seg til den dagen christer basma legg opp - når solskjær får ti-tolv sider i avisene, kor mange sider vil ikkje basma få den dagen han legg opp?

27.8.07

BESTEN 15

mor mi og ti på treo er heime att. dei kan melda litt av kvart frå ulike storhendingar, både frå festen på dovre, og frå ein bautaflyttingsfest i rindal. der var besten ein av dei ivrigaste deltakarane, så det høver nok med ein ny runde i ein gamal leik: kva seier besten?

25.8.07

MUFFINS

far min og eg har frihelg. kvart på treo og mor mi er på dombås, der tremenningen til mor mi feirar 40-årsdag. då invitasjonen kom i posten, trudde både far min og eg at det var rein kødd, men det viste seg at mor mi er såpass lettlurt at ho pakka kvart på treo inn i bilen og køyrde rake vegen i går. meldingane så langt tyder på at ho har ei drøymehelg.

far min og har brukt store delar av føremiddagen i dag på å baka ferdigmuffins. me kjøpte ei pakke med eit kvitt pulver, blanda i vatn og olje, pressa det ned i nokre papirformer, og steikte det i omnen nokre minutt. i mangel på motorolje brukte far min olivenolje. dette var berre delvis vellukka, men dei som meiner at muffins bør ha ein viss eim av oliven, må gjerne kika innom den neste veka.

21.8.07

VENSTRE

mor mi er altså travelt oppteken med valkamp for tida. mange har lurt på kvifor ho har valt akkurat venstre, men svaret er relativt opplagt.

dei fleste veit at mor mi har vondt for å ta ei avgjerd. i ni av ti tilfelle er det det same for ho, og i det tiande må ho tenkja seg om ei stund. verst er det når ho skal kjøpa pottittgull, men det har lite med storpolitikk å gjera. når ho får spørsmål om ho er samd eller usamd i ein påstand, svarar ho ofte at ho er litt samd og litt usamd.

det viser seg at dette er typisk for dei som røystar venstre. den alltid like pålitelege oslo-avisa aftenposten har lagt ut ein valomat, der dei stiller tjuefem spørsmål, og der ein får fem svaralternativ, frå heilt samd til heilt usamd. dersom ein heile tida svarar alternativet i midten, altså at ein korkje er spesielt samd eller usamd, får ein ikkje uventa til svar at ein bør røysta venstre.

19.8.07

BESTEN 14

det kan vel ikkje stikkast under ein stol at det er på tide med eit nytt bestenbilete, og denne gongen kan me presentera eit sjeldan og relativt uvanleg dobbeltbilete, med opptil fleire bestar til stades. for ikkje å gjera det for komplisert stiller me likevel det vanlege spørsmålet: kva seier besten?

17.8.07

POSTMANN

den siste tida har eg studert mange bøker om postmann pat. eg finn stor glede i desse bøkene, noko som gler mor mi stort. ho er, slik mange veit, så urovekkande oppteken av the beatles at det grensar til noko gledeleg, og ho finn mange beatles-spor i serien om denne sjarmerande og hardt arbeidande postmannen. dei viktigaste spora ho har oppdaga er desse:
* brillene til postmann pat. desse har nøyaktig same form som brillene til john lennon.
* sonen til postmann pat. han heiter julian, nøyaktig same namn som sonen til john lennon.
* kona til postmann pat. ho heiter julia, nøyaktig same namn som mor til john lennon.
* i ei av bøkene seier postmann pat "hjelp". omsett til engelsk vert dette tittelen på ein song komponert av john lennon.
* lokomotivføraren i bøkene heiter arun, så godt som nøyaktig det same som mellomnamnet til elvis aron presley.
* the beatles gjorde furore med songen "please, mr. postman".
* viss du spelar postmann pat-songen baklengs, kan du høyra at john lennon seier "cranberry sauce".
* på engelsk heiter serien mailman mccartney, nøyaktig det same namnet som bassisten i the beatles.

14.8.07

JON

jens johansen, som for tida driv aktiv valkamp saman med mor mi, vart i dag til far ein gut som skal heita jon. lukke til, og til lukke.

2014

far min har som vanleg lagt ein god plan for korleis familieøkonomien skal halda seg stabil. i ferien merka han seg at det utanfor kvar einaste kyrkje langs ferieruta er plassert ein høgreist merkestein til minne om heimefronten i 1814. i 1914 reiste ein eller annan luring rundt med slike steinar, banka på hjå kvar prest han såg, og tente ei formue.

far min legg opp til same reiseruta om nokre år. men sidan kyrkjene ikkje har det same samlande grepet om folk etter at skjerselden vart avvikla tidleg i 1960-åra, kjem han i staden til å venda seg til gatekjøken og kjøpesenter.

11.8.07

FERIE

det var den ferien. som vanleg har me opplevd mykje me kunne greidd oss utan, slik at det er greiast å ta det i stikkordsform.

køyrelengda var i år 2100 kilometer, altså vel to gonger rundt ekvator. dette er ein klar nedgang i høve til 2005 og 2006, men det kan vel henda at det tek seg opp att neste år.

fylke. me var innom opptil fleire ulike fylke. mor mi meiner det var tre, men ho er ein relativt mangelfull kartlesar. far min meiner det var minst seks, men han bruker ofte fylkesinndelinga frå gamle dagar. eg meiner det var ti, men eg meiner jo at alt vert ti.

stader. me kan ikkje ramsa opp alle stadene me var innom, men dei som vil følgja reiseruta vår kan finna fram ei nokolunde god kartbok, og hengja seg på: gamlevegen - barstadvika - aure - ringstad - sylte - rem - hen - øverås - raudsand - besten og besto - gamlevegen - besten og besto - seim - bleie - sunndal - årsnes - vinnes - romslo - hope - nese - flekke - grov - grotle - bryggja - gamlevegen.

ferjer. me tok 14 ferjer. for meg var ferjestrekningane sandnes-duesund, rutledal-rysjedalsvika og kjelkenes-smørhamn nye.

reklame. far min vurderer å reklamera for guffebloggen på bilen, slik at andre trafikantar kan få adressa inn med morsmjølka. så langt har det vorte lite reklame, men andre nettsider har vore flinkare. på turen frå hope til gamlevegen hadde desse nettsidene reklame på møtande bilar, i kronologisk rekkjefølgje:
De ti bud. sendemenn som har oppdaga at sidemålsordet "bud" har ei dobbel meining.
Bergen BIL&MC skole AS. bilistane sitt svar på "ei pylsa med alt". køyreskule, nettbutikk, bruktbilforum, bilimport, og sikkert endå fleire interessante bilting.
Tenden Container og Gjenvinning. dette firmaet er ein totalleverandør av avfallstenester, og ein veit jo aldri kva tid ein kan få bruk for slikt. denne bilen møtte me forresten medan me køyrde på ein veg naf-vegboka ikkje veit om.
Nordvest Miljø AS. desse held på med litt prosjektering og litt vedlikehald.
Elprice.no. dei meiner at dei har irriterande låge prisar, men skriv ingenting om at dei har relativt irriterande fargebruk på nettsida si.
Fordeck.com. denne adressa såg me relativt langt nede på ryggen til ein syklist. far min var rimeleg sikker på at det var ein nettstad for framhjul, men det viser seg at det heile handlar om isolering av dekorasjonar, og dei har 12 varme buksepresser.
Boligmiljø AS. dei satsar alt på framtidsretta produkt, men kan likevel berre tilby fem års garanti.

dersom nokon framleis lurer på om dette var ein god eller dårleg ferie, kan bileta under vera til hjelp:


fjernsynskroken til besten og besto. besten let ikkje kven som helst frå bruka fjernsynsstolen hans.

nesset prestegard, barndomsheimen til bjørnstjerne bjørnson. eg er litt usikker på kva vc står for.

sundagsmiddag på oppheim. matias forsyner seg som vanleg grovt frå den varierte og rike middagsbufeen.

2.8.07

VOSS

dofestveka er altså over, og me held fram med ferien som om ingenting har hendt. me tok rake vegen til besten og besto, og eg nytta høvet til ein ny og solid runde med oppkast. då me var i valldal for nokre veker sidan kasta eg opp ein halv kilo med heile aprikosar; denne gongen kasta eg opp dei to litrane med jordbær-litago far min hadde pressa i meg.

me nyttar som vanleg høvet til å friska opp den gode samtalen, men merkar fort at me har mykje å læra. her om dagen peip det i telefonen til besten:

onkel A: hallo.
mann i andre enden: er det besten?
onkel A: nei, han er på vangen.
mann i andre enden: er han på vangen? er det gravferd?

me kan ferie.

29.7.07

BESTEN 13

dofestveka er over, før eg fekk sukk for meg. det var store dagar, der ein verkeleg fekk friska opp den gode samtalen. fredag var det ei sterk og verdig opningshøgtid, med mykje song og gaman. laurdag vart programmet diverre litt hemma av til dels store nedbørsmengder, men festframsyninga på kveldstid redda mykje av æra. sundag vart ein dag til ettertanke.

apropos ettertanke - det er som vanleg på tide med eit nytt bestenbilete. eg ser ingen grunn til å variera spørsmåla, og spør som vanleg: kva seier besten?

25.7.07

MONARKI

til liks med dei fleste andre har eg vore til dels ekstremt lunken til alt som har med kongar å gjera. likevel merkar eg at ting endrar seg, og kongehuset har no fleire sterke kort på handa, og viss ho gamle dama i brasil, sven o., og ho prinsessa som kommuniserer med englar møter opp samstundes, vert det vanskeleg å finna gode argument mot monarkiet.

22.7.07

SJØHOLT

på veg sørover frå molde stoppa me på sjøholt. me gjekk ned til kysten, der eg kasta store mengder småstein i havet. eg var ikkje eingong halvferdig då far min sa at no måtte me køyra vidare. me kan ferie.

20.7.07

LOKALNYTT 6

frå øverås gjekk vegen vidare til b-fjorden, der me no har vore fire-fem dagar. kvar dag er som vanleg kliss lik - ei lang rekkje av måltid som berre vert avbroten av a) at kyrne skal ut, og b) kyrne skal inn. unntaket var den dagen me fylte opp nokre bilar og køyrde til molde, slik at besten kunne få høyra litt jazz. medan han fekk jazzfot på ein benk i gågata, kjøpte besto ei heliumballong. så køyrde me heim for å sleppa kyrne inn. me kan ferie.

sidan me var innom i molde, kan det passa med litt lokalnytt:

Rune Sæter skulle på bilferie til Møre og Romsdal, i sin Porsche. Dermed inviterte han hele Porscheklubben på Vestlandstur. På veg til Molde stoppet de ved Åndalsnes for å besøke garasjen til PCN-medlem Knut Tore Sylte, der de grillet og drakk brus. I Molde ble alle Porschene parkert ved Molde brannstasjon.
(Romsdals Budstikke, 18.7.2007)

16.7.07

ØVERÅS

ferien er i gang. far min har pressa eit lass med rekvisita inn i bilen, og me køyrer inn og ut av dei fleste fjordarmane på sunnmøre. me overnatta i valldal, mellom anna av di me ville prøva ut jordbæra. dei var dårlege. me budde på hotell fjellro, som bør få prisen for minst passande namn. ikkje var det hotellstandard, ikkje var det på fjellet, og ikkje var det ro. det siste kan eg ta litt av skulda for, eg nytta høvet til å setja den største slageren til aslaug låstad lygre, den som handlar om manglande soving i sumarnatta, ut i praksis. foreldra mine meinte at dette burde venta til ei anna natt.

valldal er forresten eit kulturelt mekka på indre sunnmøre. berre denne sommaren har dei konsertar med til dømes smokie, han såkalla kviss-masteren, og vassendgutane. i tillegg hadde hotellet me budde på hyrt inn ein sytti år gamal entertainar, som sette huset på hovudet.

frå valldal køyrde me direkte til øverås, der me tok inn hjå ein luring som knapt visste si arme råd. me kan ferie.

12.7.07

GODTING

slik skikken er på sommaren, har det vore mindre blogging enn vanleg. den siste veka har vore travel, sidan mor mi og halv treo var nokre dagar i oslo. eg måtte passa på far min, som tok sjukehusavslaget tungt. tek ein hardt i, kan ein seia at humøret hans er stigande, men eg har ingen interesse av å ta hardt i. det får andre gjera.

eg derimot, går rundt og godtar meg. slik dei fleste hugsar, greidde west ham å juksa seg unna nedrykk. eg har ikkje gjort så stort nummer av dette så langt, men då eg kom over denne filmen på nettet, kom godtegleda tilbake. filmen viser nokre sheffield united-tilhengarar, som brått oppdagar at det er dei som rykkjer ned, og ikkje west ham. desse tilhengarane er tyske, men filmen er teksta på engelsk, slik at dei fleste nok får med seg kva som skjer. godting, godting, godting.

på laurdag reiser me på ferie, viss mor mi får gjort ferdig produksjonsplanen.

6.7.07

KOHT

no er det hakket for varmt. det er ikkje berre far min og eg som sveittar, i dag såg me til og med at ho eine boblisdama hadde kasta boblejakka si. far min og eg ligg sjølvsagt ikkje på latsida berre av di det er varmt, me står på som om alt var ved det same gamle. det er det jo òg, bortsett frå at mor mi og fem på halv treo er nokre dagar i oslo.

far min og eg har i dag høgtida at det er 134 år sidan halvdan koht vart fødd. me åt halvkokt pasta, og litt karamellis, og heldt gode talar om bussar og lastebilar. lengre kunne me ikkje gå i kveld, sidan det er ein ny stor dag i morgon - då er det akkurat to år sidan guffebloggen dukka opp. nokon meiner sikkert at det må vera langt meir enn to år, men hugs at tida går fort i godt lag.

3.7.07

IDIOTSKADER

far min er, som mange veit, relativt flink til å dra på seg idiotskader. så langt har det vore ålmenn semje om at desse skadene har toppa lista:

1. ein gong han var einmanns-sekretariat under ein eindags-tikamp, enda det heile med at han reiv av nokre muskelfibrar i ankelen.
2. då han budde i det nest kaldaste husveret i bergen tok han av og til med seg ei varmeflaske i senga. ei natt brende han seg så kraftig på denne varmeflaska at han ikkje fekk på seg sko dagen etter, men måtte sitja heime og vita si arme råd.
3. då han ville dobbelsjekka at klosettskåla til jørgen verkeleg var knust, stakk han nokre fingrar nedi, og skar vekk så mykje hud at han måtte på hospitalet for å sy.

det har vore stille på idiotskadefronten dei siste åra, men i dag var han endeleg tilbake i toppform. han kom seg trygt inn på sjukehusrommet sitt for å ordna den frakterte rupturen, og fekk melding om å vaska kneet godt, og å barbera vekk hårtustane i nabolaget. skogen er ikkje spesielt tett i det området heller, men han kom likevel i skade for å skjera seg til blods ein tre-fire stader. kirurgen meinte at dette gjorde inngrepet litt risikabelt, sidan det ikkje var måte på kor mange infeksjonar dette opna opp for, og operasjonen vart utsett til far min har lært seg litt meir om barbering.

2.7.07

BESTEN 12

det er vel travle dagar når våren kjem her nord. mor mi og ti på halv treo pakkar og pakkar før oslo-ferien, medan far min handlar inn ulike medisinar og andre hjelpemiddel. sjølv går eg rundt i kortbuksa mi, og lengtar etter litt av kvart.

i slike situasjonar er det berre ein ting å gjera: leggja ut eit nytt bilete av han besten som ikkje får så god respons, og leggja til det vanlege spørsmålet: kva seier besten?

28.6.07

SUPPE

far min er travelt oppteken med ein eller annan nynorskfestival, der det er vanleg praksis at festspeldiktaren stiller med fiskesuppe. tilfellet ville at far min i går kveld vart sitjande på nabobordet til festspeldiktaren, og ho vart ikkje lite opprørt då ho såg at far min ignorerte fiskesuppa, og i staden pirka i ein enkel salat.
festspeldiktaren: hæ? et du ikkje suppa mi?
far min: nei, eg er vegetarianar.
festspeldiktaren: hæ? korleis vert du mett då?
far min: nei, det går no på eit vis.
(pause)
festspeldiktaren: jaja, du ser no ikkje vidare tynn ut.

25.6.07

SNITT

den alltid like pålitelege oslo-avisa aftenposten kunne i går melda at ein blogg i snitt lever tre månader. guffebloggen kan snart feira toårsjubileum, slik at eg indirekte er med på å dra opp snittet. i farten kjem eg ikkje på andre område der eg dreg opp snittet, men ein stad må eg jo byrja.

ser ein slekta under eitt, vert resultatet verre. så langt har eg registrert desse slektsbloggane:
11 dagar: fjernsynsbiffen
16 dagar: jon
50 dagar: dritbloggen
6 dagar: beffen
5 dagar: klaffen

til saman ligg altså desse fem på 88 dagar, altså nøyaktig det same som dei tre månadene februar, april og november. ting tyder altså på at eg er frå ei slekt sånn på snittet.

20.6.07

FESTIVAL

som vanleg er eg misnøgd med alt som står i avisene, og akkurat no er det dette festivaltullet eg irriterer meg mest over. dei fyrste vekene i juni kvart år er alle aviser fulle av detaljar om absolutt alle festivalar i heile landet. for dei fleste av oss er dette heilt uinteressant. me har rett nok lagt opp til nokre festivalar denne sommaren, men avgrensar oss til dei to festivalane der korkje big bang eller odd nordstoga skal spela - dofestveka i volda, og fjellfestivalen på åndalsnes.

me reknar med at me får med oss nokre turar på festivalane. under dofestveka kjem me alle til å gå på do, i alle fall viss mor mi får fiksa dorullhaldaren, og på fjellfestivalen får me sikkert teke nokre fjellturar, alle fire. bortsett frå mor mi, som slit med seinskader frå fødselen. og bortsett frå far min, som har ein fraktert ruptur. og bortsett frå ti på halv too, som er litt ustabil i bratt terreng. og bortsett frå meg, som heller vil gjera noko anna.

13.6.07

BESTEN 11

du snakkar meg om. her kjem det pikerten eit nytt besten-bilete. så langt har det vore klart størst respons på bilete av han andre besten, men akkurat det hintet tek eg ikkje.

biletet denne gongen er frå ei eller anna strand, der interessa for bading var relativt jamt fordelt. kva seier besten?

12.6.07

MEKLING

no treng me litt hjelp. mor mi er lei av at kvart på too ikkje har fått eit meir vitskapleg namn, og har pressa gjennom ein knallhard frist. i morgon klokka seks, under det daglege familierådet, skal me avgjera om kvart på too skal få eit anna namn, og eventuelt kva det namnet skal vera. sakspapira, som sjølvsagt kom i posthyllene dagen før møtet, viser at partane står langt frå kvarandre.

mor mi meiner at det er på tide med eit nordmørsnamn. sidan guffen er mest brukt på voss, meiner ho at eit nordmørsnamn vil retta oppatt balansen. eg har ikkje akkurat merka meg denne manglande balansen, men viss det er nokon i hushaldet som er fikserte på balanse, er det mor mi. ho kjem i alle fall med desse fem framlegga: ole mekkal, nils tore, gerner, onkel trygg og dagrun.

far min meiner at det er på tide at me tonar flagg, og viser kvar me kjem frå. hulda og arne garborg kalla son sin arne olaus fjørtoft garborg, for å visa kven som var dei ideologiske ideala deira. til dagleg kalla dei han berre tuften. far min meiner at me bør friska opp denne måten å namngje ungar på, og han kjem difor med desse fem framlegga: kjell ottar moen midttun, harpo marx, general custer, mary celeste og johs. belsheim.

eg meiner at ordninga med å kalla opp nære slektningar er ideell, og har difor kome med desse to framlegga: aslak l., guffen l.

så det er ikkje heilt lett å sjå fellesnemnaren her.

10.6.07

DOFESTVEKA

tante I var innom i helga, og ikkje uventa var det travle dagar. ho er leiar for den årlege dofestveka, som i år vert i slutten av juli. det vert som vanleg eit stramt program, og for mange vert nok høgdepunktet den årlege meisterturneringa i kubbespel. det vert truleg òg nokre rundar med maksi-mikado, og dersom far min vert ferdig med spikkinga, vert det sikkert høve til å spela krokket.

som vanleg ventar me storinnrykk, slik at alle kan ikkje rekna med å få plass i herbyrget. gledeleg nok veit ikkje husvertane heilt kva slags folk som kjem innom, slik at dei har sagt at alle som vil kan bu på gjesteromma deira. i tillegg tek tante K og onkel NR med seg den nye campingbilen sin, slik at det ordnar seg nok med sengeplass for alle.

sjølv om programmet ikkje er heilt klart, tek me mot påmeldingar alt no. hadde det vore korn med i biletet, kunne me sagt noko om fyrstemann til mølla, men det passar altså dårleg i år.

dofestveka er ein årleg kulturfestival - les referatet frå dofestveka 2006 her. føremålsparagrafen for dofestveka handlar om å friska opp den gode samtalen. dofestveka er sponsa av sippah.

8.6.07

TO

jaja, i går var det litt av ein dag. etter nokre rundar med is i barnehagen sprang eg heimatt for å eta kake i lag med alle dei beste venane mine. det viste seg at eg ikkje har gode venar, så me inviterte i staden herr og fru jens johansen, ho på biblioteket, besto, barnevakta, og ei som er vitskremd berre ved tanken på at ho kan verta nemnd på internett. stemninga var som venta relativt laber.

besto reiste heimatt i dag, etter å ha vore innom alle nille-butikkane på vestlandet. ho hadde heller ikkje større problem med å aktivisera seg sjølv dei timane nille held stengt. ho henta fram ein pose med halvferdig handarbeid, og sette i gang med å brodera nokre gryteklutar. ho greidde ikkje stoppa før grytekluten var stor nok til at kvart på too kunne bruka han som golveteppe.

i dag har me ein drøymedag på moa, der me skal eta is og henta tante I.

5.6.07

RUPTUR

ei besta kjem sjeldan åleine. etter fire dagar i sus og dus og ananasbrus på nordmøre, kom me attende til gamlevegen i går. det tok ikkje spesielt lang tid før ho andre besto dukka opp. ho er heldigvis hakket meir lunken til alle desse presangane andre har med seg, og satsar i staden på det mest elementære: kvart på too fekk ingenting, medan eg fekk ein kaninsjokolade og eit kryssordblad.

far min var innom hjå dokteren her om dagen, og fekk ein førebels diagnose på nokre av plagene sine. det viser seg at der er ein horisontal degenerert ruptus i bakre horn. ruptusen er gjennomgåande, men likevel utan noko stor parameniskal cyste. tilhøva i nabolaget er normale, sett bort frå at sentralt i patella er der nokre mindre grad 1-endringar i bruksen. dette kan passa godt saman med chondromalasi. i femorotibialleddet er alt normalt. i superapatellare bursa er der tendensar til væsking, medan det ikkje er merknader ved quadriceps-sena og patellarsena. alt dette er visst noko han kan ordna sjølv, berre han får kjøpt seg eit verktyskrin og litt verkty.

1.6.07

BESTEN 10


på denne tida av året kjem ferieturane tett som hagl. denne veka har mor mi og eg og kvart på too teke endå ein tur til besten og besto, for å klappa kalvar, kika på traktorar, og eta ei og anna kake. i mellomtida er far min med på den årlege diktklubbturen sin. denne gongen reiste dei til eit eller anna fyr, der dei stal lommebøker og skreiv dikt om damer med stjert.

besten og besto er ein snartur på island, og då passar det jo ekstra godt med eit nytt bestenbilete. duk på bordet, englar i vindauga, ungar i bunad, ljos på bordet, ein unge med laserauge - alt tyder på at biletet er fotografert heime hjå besten og besto. kva seier besten?

27.5.07

MUS

dei siste dagane har tante b og han med e vore på vijting. eg har gjort mitt beste for å forklara han med e kven som regjerer i gamlingsen, men han sleit diverre med å ta ein del enkle hint, slik at det var ikkje anna råd enn å kakka han i skallen kvar gong eg fekk sjansen. bortsett frå dette kommuniserte me uventa bra.

sidan det var heilt uaktuelt for meg å flytta ut frå rommet mitt, vart dei to gjestane plasserte på kontoret. der bur det, som alle veit, store mengder mus til dagleg, så eine natta vart mysene til så stor plage at tante b og han med e laut flytta ut i stova. eg visste ikkje at det var færre gnagarar der, men så har eg då heller aldri vist større interesse for dei.

på dagtid hadde mor mi mest å jubla for. endeleg var her nokon andre som hadde interesse av å gå inn og ut av strikke- og skobutikkar der alle andre kundar har passert åtti og vel så det.

tante b fekk forresten ikkje like mykje å jubla for som ho hadde von om. ho leverte fire rette svar på nasjonaltevlinga, men juryen gjekk samrøystes inn for at ho hadde vore for passiv dei to fyrste rundane. hovudpremien går difor til sjur mossige, som alt frå runde ein viste at han hadde store kunnskapar om den nynorske songskatten. me ynskjer til lukke.

25.5.07

BESTEN 9


siste nytt frå gamlevegen er at too har skifta namn igjen. alle likar namnet too, men diverre er det vanskeleg for utlendingar å uttala det. dei fleste prøver med ein variant av det engelske ordet too, slik at det verkar som om too er i slekt med torvald tu. det er sjølvsagt lite interessant, så frå no av heiter too kvart på too.

for å feira det nye namnet har me a) herpa barnevogna mi, slik at eg ikkje kan rekna med å få noko frisk luft dei neste vekene, og b) funne eit nytt bilete av besten. spørsmålet er som vanleg: kva seier besten?

23.5.07

BESTENFOTO


medan me ventar på at det skal dukka opp eit nytt kva seier besten?-bilete, kan me retteleg kosa oss med dette biletet i staden. besten står på farten til island, og har difor kjøpt seg nytt digitalkamera i høve turen. me takkar for det innsende biletet, og tek gjerne mot bilete frå island.

20.5.07

NASJONALGALLERIET

i tillegg til å ropa hurra for alle i kongefamilien (bortsett frå dei som ikkje bur i brasil), og for alle krigssiglarane og gutane på skogen, var dette høgdepunkta frå 17.mai-feiringa i volda:

folketoget. mor mi og alle andre kan knapt venta på at folketoget går ned hovudgata.

ananasbrus. også i år gjekk pylsebuene tidleg tom for ananasbrus, men til alt hell greidde me å få tak i ei flaske likevel.
melis. far min kjøpte ikkje is til meg i år heller, men smurde heller andletet mitt inn med melis, slik at alle andre skulle tru at eg hadde fått is.

16.5.07

TEVLING 3

i dag viste det seg at me har teke feil. heilt sidan 9. april, då toen vart fødd, har me trudd at han var ein gut. i dag var me innom på helsestasjonen for å kontrollera litt. ein må nesten gå ut frå at barnedokteren veit kva ho snakkar om, og sidan ho konsekvent omtalte toen som "ho", også etter at ho hadde rive av han bleia for å sjekka om urinblæra heldt på å renna over, må me nesten gå ut frå at toen er ei jente. inntil foreldra mine får dikta opp eit høveleg namn, vert ho difor omtalt som too. urinblæra rann over, forresten, og vel så det.

mor mi har tørna galen, og har funne ut at eg skal vera med i hovudprosesjonen i morgon. eg og far min fortvilar, sjølvsagt, sidan me har brukt mykje tid på å finna ut korleis me skal gjera minst mogeleg i morgon. eg er rimeleg misnøgd med at no er det far min og too som får slappa av, medan eg må gå rundt og feira kongar og krigssiglarar og vifta med flagg og eta varme pylser.

ein lei konsekvens av alt dette er at eg ikkje ser anna råd enn å leggja ut dei fire verselinene på hovudmål no i kveld. så langt er eg litt usikker på kven som har teten - onklt har fire rette svar så langt, men har òg åtte galne svar, og det i runde to. sjur mossige har fire galne svar, men det var i runde ein, så eg trur me seier at det så langt er relativt jamt mellom dei to.

her kjem oppgåvene på hovudmål:
1. og noreg ukjende folk fekk sjå
2. og noreg sliten trøytnar av
3. noreg låg som blind og dauv
4. noreg fær auga kvila

lukke til. fristen går ut om ikkje altfor lenge, så det er ingen grunn til å brenna inne med rette eller galne svar.

13.5.07

TEVLING 2

engelsk-kunnskapane til dei som les guffebloggen må vera langt under snittet. her legg eg ut engelske omsetjingar av verseliner frå songar alle kan, men ingen har så langt kome fram til korkje song eller diktar. på hovudmål inneheld alle verselinene ordet noreg. etter fyrste runde er såleis stillinga denne:

1. sjur mossige, 63 poeng

det vert kanskje enklare å kjenna att desse songane når me no presenterer sidemålsversjonane av dei. også denne gongen har far min gjeve meg ei hjelpande hand med omsetjingane:
1. norge fikk se noen fremmede folk.
2. norge var så søvnige at de trettet.
3. der lå norge, med bind for øynene, og med en solid kvast halm i ørene.
4. norge så ikke annen råd enn å hvile øynene litt.

premien er framleis frisk og fin. i'm forever blowing bubbles, forresten.

SUPERSTJERNE

det dukkar stadig opp nye superstjerner i slekta, viser det seg. berre nokre månader etter at tante k stakk av med ein oscar, har tante m no lansert den nyaste videoen sin. viss det er slik at kvar slekt berre får ei avgrensa mengde musikalsk talent, er det ikkje mykje att til oss andre.

11.5.07

BESTEN 8

det er nyttelaust å stikka under ein stol at responsen på 17.mai-tevlinga har vore eit stort vonbrot. eg finn ikkje anna forklaring enn at oppgåvene var for lette, men dei vart no slik dei vart.

sidan me er inne på store vonbrot, kan me like godt dra fram eit nytt bilete i kva seier besten-tevlinga. i dag var det meininga å etterlysa ein puslespelbit besten rota vekk sist helg, men besto slo på tråden i ettermiddag for å fortelja at no hadde dei funne han, og dei sender han med vanleg post så snart dei finn ein konvolutt. i det høvet passar det bra å skifta beste. kva seier han?

(dette er forresten melding nummer 400 på guffebloggen. talet på kommentarar er oppe i 573, så me ligg framleis bra an.)

9.5.07

TEVLING 1

akkurat no går startskotet for den årlege 17. mai-tevlinga. premien i år er ein saftig pose guffe-mix, innkjøpt på free record shop i københavn for nokre år sidan. alt i posen er i "naturens egne farger", som det heiter på utanlandsk. me andre spør oss kva andre fargar dei skulle ha brukt.

tevlinga i år handlar om verseliner frå den nynorske songskatten. det gjeld om å kjenna att verselinene, og svara med namn på forfattar og song. alle verselinene inneheld ordet noreg. sidan sam kikar innom her av og til, er det ikkje anna råd enn å prøva å auka vanskegraden litt, så i dag legg eg ut dei fire verselinene på engelsk. skulle det vera naudsynt, kjem verselinene på sidemål om nokre dagar, og, dersom det skulle vera bruk for det, kjem linene på originalspråket litt ut på dagen 17. mai. eg vonar eigentleg at ingen greier å svara rett før 17. mai, slik at eg vert nøydd til å halda meg heime den dagen, saman med far min. mor mi står vanlegvis opp tidleg for å kjøpa softis med krokanstrø.

her kjem verselinene, omsett av far min:
1. norway discovered some strangers
2. a worn-out norway fell asleep
3. norway lay there, with a scarf before her eyes, and a huge amount of cotton in her ears
4. norway rests her eye-sight

ikkje uventa er det bra med poeng for fyrstemann som svarar rett, men også andre som svarar rett må nok gjera rekning med at dei går i overskot.

7.5.07

HURRA

heime hjå oss er me alt sterkt gripne av 17. mai-feber. har me ikkje anna å gjera på, dreg me i gang hurraropa me har med oss frå barndommen.

far min seier:
heile vangen, høyr på klangen,
rop i kor, liten stor:
heia voss! heia voss!
her kjem me frå palmafoss.
(vangen er kortform av vossevangen, palmafoss er kortform av palmafossen.)

eg seier:
hipp hurra for sollia
barnehagen vi vil ha
beina fram og flagget opp
barnehagen vår er topp
hurra - hurra - hurra

og mor mi seier:
batn-, batn- batnfjorden!
beste skuffa i heile kommoden!
17. mai er veldig bra,
rømmegraut og rabarbra.
ole mekkal - hurra, hurra, hurra!

i morgon dreg me forresten i gang den årvisse 17.mai-tevlinga. i år har me til og med premie.

4.5.07

VÅRONN

det har vore ei travel veke hjå besten og besto. planen min var som vanleg å ta det heilt med ro, slik at eg kunne få litt kjøt på beina igjen. eg hadde sett fram til nokre dagar med kaker og brus, men besten ville det som vanleg annleis. kvar einaste dag måtte eg opp tidleg for å vera med i innhaustinga. far min, den luringen, dikta opp eit kurs han måtte reisa på, og mor mi meinte at nokon burde visa litt interesse for toen, så ho sat og klødde han på magen heile tida. eg måtte difor vera åleine med besten.

heldigvis gjekk det ikkje heilt gale med oppfeitingsplanen. kvar gong me hadde ein pause var besto klar med sjokolade og dessert og vaniljesaus, slik at eg reknar med at eg gjekk i overskot likevel.

30.4.07

BESTEN 7

det er vel best å få på plass eit nytt besten-bilete i dag, sidan alle er ute og går i tog i morgon. (sjølv skal eg gå i tog saman med han andre besten. toget går rundt skeisdalen.) dette biletet er henta frå heimesida til besten, og er difor av litt usikker kvalitet. det skulle likevel gå klart fram kven av dei tre som er besten, og det er vel heller ikkje direkte uklart kvifor dei andre pressar kroppane sine så langt til sida som råd. kva seier besten?

28.4.07

KOMMENTATOR

sidan nokre av dei trugnaste kommentatorane dreg i tvil eksistensen av nokre av dei andre trugnaste kommentatorane, startar me i dag ein serie der me viser korleis dei trugnaste kommentatorane ser ut. serien vert truleg relativt kort.

me startar med eit heilt ferskt bilete av onklt.

27.4.07

FEBER

denne veka har eg stort sett hatt feber. eg har ikkje ete mykje, og har heller ikkje drukke mykje. dei gongene eg har hatt lyst på mat eller drikke, har eg stort sett stappa noko i meg for å sjå kor lang tid det tek før det kjem susande oppatt. mjølkeprodukt med jordbær- eller sjokoladesmak kom relativt raskt i retur, men det aller beste kjøpte eg på apoteket: der har dei flytande pinex med jordbærsmak, som skal dempa feberen og eventuelle smerter som dukkar opp. eg styrta ein liten skvett, og det tok i underkant av tre sekund før den drikken kom opp att, saman med restane av litt sjokolademjølk og ein sjokoladebit eg tok medan far min kokte eit egg.

ei veke i feber førte forresten til at kroppsvekta mi vart redusert med ein stad mellom 30 og 35 prosent. far min har observert dette med stor interesse, og har gjort det han kan for å verta smitta. så langt har det stort sett vore bomturar.

av anna nytt kan det meldast at besten og besto var innom for å sjå korleis det stod til meg. etter at dei hadde sjekka det, las besto se og hør, medan besten fortalde frå årsmøtet i nordmøre mållag.

24.4.07

JEHOVAS

etter lang tid med tenking har eg no kome fram til ein knakande god måte å stoppa jehovas i døra. planen har ikkje fått noko namn enno, men går omtrent slik:

så snart du får høyra at jehovas er i gang med lokale aksjonar, vert du smitta av ein sjukdom som gjer at du får feber, misser matlysta, og at du har døgnope i begge retningar. ein halv time før jehovas bankar på døra, kastar du opp alt du orkar over far din, gjerne både på skjorte og bukse. pass på at du gnir litt av oppkastet inn i eige hår, slik at far din finn ut at det som hastar mest no, til og med meir enn å skifta klede på seg sjølv, er å gje deg eit bad.

når du er komen i badet, bør du spruta så mykje badevatn og såpeskum som råd på far din, slik at han i endå større grad ser ut som ein oppkastande nisse. når jehovas ringjer på, veit far din sjølvsagt at mor di slit med å koma seg opp frå sofaen, slik at han må opna. når jehovas får sjå far din, med gamalt oppkast og ferskt vatn og såpeskum over heile lekamen, misser dei litt av interessa for å frelsa han, og går før dei får sagt 'ha det på badet'.

denne planen fungerte perfekt i går kveld, men hadde to leie bi-effektar: for det fyrste hadde ikkje far min fullført klesskiftinga og utluftinga før nabo-professoren kom innom med ein rev, og for det andre tenkte eg ikkje på å friskmelda meg sjølv i løpet av natta, slik at eg i heile dag har lege heime, med lite futt i kroppen, men mykje futt både oppe og nede, bortsett frå oppe.

22.4.07

SUGERØYR

mor mi har hatt nokre utkropne dagar etter at toen vart fødd, men er no omsider tilbake i toppform. i går var det heldigvis ho som hadde ansvar for handlinga igjen. det vert ofte litt andre bollar då, enn dei gongene det er far min som handlar. han kjøper meir seriøse varer, som brokkoli, knekkebrød og jordbærsyltety, medan mor mi kvar gong går inn i butikken for å kjøpa noko ho aldri har smakt før.

i går kom me over noko som alt har revolusjonert mjølkedrikkinga heime hjå oss. i staden for å blanda oboy i mjølka, og røra rundt til me vert utkøyrde i begge armane, kan me no bruka sippah-sugerøyr. desse er svenske, sjølvsagt, og har den føremona at smakstilsetjinga ligg i sugerøyret. du stikk berre sugerøyret ned i mjølka, sug inn, og vips - den smakfullaste mjølka du kan tenkja deg.

bakdelen med det lokale samvirkelaget er at dei berre har sjokolade og jordbær. sugerøyra finst òg med banansmak, men det må ein truleg til sverige for å kjøpa. ein kan sjølvsagt handla direkte frå produsenten - den nettsida inneheld òg mange onderbara dataspel.

19.4.07

BESTEN 6

det er vel dags for ein ny runde med besten-kommentarar. etter ein liten aktivitetsnedtur etter runde 3 har det teke seg opp igjen, og etter runde 5 kan me for fyrste gong kåra ein tapar. han som får denne utmerkinga er onklt, som kom med det aldeles meiningslause framlegget "Tynn hårmanke? Har vel ikkje auga og sprutar eld og, som andre fantasifigurar? Og når vart Tande P, P Diddy, T Rex og Brynjar Å ikkje skikkelege namn?" det kan henda at juryen ikkje tek alle poenga her, men det er vanskeleg å sjå kva dette har med miltzow-ætta å gjera.

biletet over er nok teke ei helg, sidan besten er oppteken med å spela data. frå kameravinkelen er det vanskeleg å sjå at munnen hans er open, men akkurat denne gongen snakkar han faktisk gjennom nasen. kva seier besten?

17.4.07

NAMN

det er truleg på sin plass med ei lita forklaring på kvifor toen heiter toen. mange trur namnet kjem av at han er unge nummer to i familien, men det er heilt feil. me må som vanleg gå til litteraturen for å skjøna noko som helst, og akkurat denne gongen skal me til boka The Life and Times of the Thunderbolt Kid, der bill bryson fortel om oppveksten sin i iowa, usa. han skriv dette om lærarane på skulen sin:

They insisted on knowing strange things, which I found bewildering. If you asked to go to the restroom, they wanted to know whether you intended to do Number 1 or Number 2, a curiosity that didn't strike me as entirely healthy. Besides, these were not terms used in our house. In our house, you either went toity or had a BM (for bowel movement), but mostly you just went 'to the bathroom' and made no public declarations with regard to intent. So I hadn't the faintest idea, the first time I requested permission to go, what the teacher meant when she asked me if I was going to do Number 1 or Number 2.

'Well, I don't know', I replied frankly in a clear voice. 'I need to do a big BM. It could be as much as a three or a four'.

me tok utgangspunkt i denne soga under eit familieråd. alle kom med sine vurderingar av bror min, og snittresultatet vart to. difor kallar me han toen.

13.4.07

HEIM

i ettermiddag var det slutt på husfreden. i nokre dagar har eg og far min hatt det som salt i grauten, med mykje god mat, og fritt fram for å rapa etter maten. men for nokre timar sidan kom mor mi og toen heim, og då var det andre bollar. mor mi kommanderte far min i alle retningar, kalla han ein tufs og ei hushjelp, og stemninga var generelt dårleg. eg trur litt av grunnen til det dårlege humøret var at ho også denne gongen gløymde å tøya ut etter at fødselen var over. toen grein både to og tre skvettar, og det vart ikkje betre då far min fann fram påskepyjamasane.

det seier seg sjølv at frå no av får toen greia seg sjølv. dei som meiner at han har interesse, kan følgja med på heimesida hans. på guffebloggen er me meir opptekne av kva besten seier.

12.4.07

BESTEN 5

kva seier besten-tevlinga fekk inn uventa mange framlegg sist veke, og for fyrste gong tek me sjansen på å kåra ein vinnar. oppgåva sist veke var altså "kva har besten sagt her", og onkel k tek fyrsteplassen med framlegget "Mykje hår? Har vel ikkje auga og sprutar eld og, som andre fantasifigurar? Og når vart Tande P, P Diddy, T Rex og Brynjar Å ikkje skikkelege namn?" det var kanskje ikkje så rart at besto drog litt i smilebandet.

me ynskjer til lukke, og legg i same slengen ut eit nytt bilete, teke ein gong besten heldt eit foredrag om miltzow-ætta. spørsmålet er som vanleg: kva seier besten?

10.4.07

TOEN

i dag var eg med mor mi og far min på fødeavdelinga. inne på sjølve fødestova var det visst duka for ein del sterke scenar, så der fekk ikkje eg lov til å vera med. merkeleg nok fekk far min, som er ei relativt sart sjel, lov til å vera med. kjeldene mine seier at han ikkje takla det spesielt bra.

etter ein del om og men plumpa toen ut. sjølv meiner eg at han står framfor ei vanskeleg oppgåve - å vera veslebror min er omtrent som å hoppa etter wirkola. mor mi har ei litt anna oppfatning, og meiner at å vera veslebror min er omtrent som å hoppa etter fidjestøl.

sidan eg ikkje fekk vera med inn på fødestova, kan eg ikkje visa fram bilete av toen. derimot kan eg by på eit bilete som viser restane av den velsmakande lunsjen mor mi og far min fekk servert i ein liten pause:

6.4.07

BESTEN 4

det er ikkje spesielt stor grunn til å leggja skjul på at responsen på besten-leiken har ei litt faretruande utvikling, sjølv om fristen ikkje går ut før besten fyller åttifem. så langt har det kome 4 svar til oppgåve #1, 6 svar til oppgåve #2, men berre eitt svar til oppgåve #3. på akkumulert matematikkspråk, der ein tek utgangspunkt i differansen frå gong til gong, har det difor kome 4 pluss 2 minus 5 svar, altså totalt eitt svar på dei tre oppgåvene. snittet er altså rimeleg lågt, men så lenge det ligg på plussida, kan me ikkje klaga, og dreg i gang ei ny oppgåve. denne gongen har me henta eit bilete frå heimesida til besten, og spørsmålet er denne gongen litt annleis: kva har besten sagt her?

5.4.07

PÅSKE

me er omtrent halvferdige med påskeveka, og så langt har det vore ein påske på det jamne. onkel A og tante B og han med E var innom nokre dagar. på vegen hit hadde dei kjøpt eit enormt påskeegg, og fylt det opp med all slags sjokolade, så mor mi og tante B hadde nokre drøymedagar. far min og onkel A tok i staden ein skitur, der dei åt store mengder kvikk-lunsj.

etter at onkel A og tante B og han med E reiste vidare, har ikkje far min og eg gjort noko anna enn å handla inn mat til dei neste dagane. det er vanskeleg for oss å koma oss ut, sidan veret er så stygt at me gjerne vil bruka bilen,men det går jo ikkje, sidan mor mi køyrer opp på sjukehuset ein gong i timen for å høyra om det er noko nytt med nummer to.

31.3.07

APRIL

av ein eller annan grunn går alle i heile verda rundt og gler seg til fyrste april. endeleg ein dag det er fritt fram for å lura andre. det er irrelevant om aprilspøkane er gode eller dårlege - alt som tel er å dra fram ei lite truverdig historie, før ein ropar "april" eller "aprilspøk" eller noko liknande, helst før dei andre i rommet har fått høve til å tenkja over kva som eigentleg var sagt. far min er ein kløppar til å koma på dårlege aprilspøkar.

eg er som vanleg lunken til heile opplegget. det er omtrent som med syttande mai - dersom det er slik stas å kle seg i bunad og vifta med flagg medan ein ropar "hurra", kvifor gjer ein det ikkje oftare? eg er heilt for å lura folk, men fattar ikkje kvifor dette skal avgrensast til den eine dagen i året når folk ser fram til å verta lurte. eg praktiserer difor ei ordning med fri kødd året rundt, bortsett frå den eine dagen i året alle andre gjer det. så dersom du kikar innom her fyrste april, på leit etter ein knakande god aprilspøk, er du på villspor. gå heller til ei eller anna nettavis, som sikkert kan melda noko retteleg overraskande.