30.6.08

DØYPING

desse døypingane tek visst aldri slutt. i helga var me endå ein runde på nordmøre, for å vera med då jon vart døypt. har du vore med på ein ti-tolv døypingar, har du vore med på alle, så der finst vel ikkje gode grunnar for å gå i detalj. stikkorda var som vanleg kaker og rosiner. far min og gjekk ein tur for å sjå etter katten, men me fann han ikkje. mor mi seier at det vert fleire døypingar utover sommaren. eg kan knapt venta.

23.6.08

DRØYMEFERIEN, DAG 3

[eg lova visst ein litt for heftig progresjon her. daglege oppdateringar frå drøymeferien vert det ikkje, men det kjem sånn litt etter kvart.]

17. juli - måndag (det er dette dette er)
Besto: Me overnatta i gamle rektorbustaden i gamle Trøndertun. Men gjekk til frukost hjå Margit og heldt oss der heile dagen. I kveldinga var alle til kaffi hjå fru Flakne (som no er 80 år). Om kvelden var det framvising av fargebilete.

ikkje uventa opplevde far min litt meir denne dagen.

19.6.08

JOBB

i dag kjem det ikkje noko nytt referat frå drøymeferien. der er andre storhendingar som må refererast - mor mi har fenge jobb. det komande skuleåret skal ho vera norsklærar og rådgjevar ved voss husmorvikarskule, noko som truleg er synd for elevane, men bra for far min. viss mor mi plukkar opp nokre triks på skulen, kan far min bruka tida til andre ting enn å koka egg og vispa krem.

tilsetjingsprosessen har vore eksemplarisk: skulen lyste ut ei fast stilling, delt på midten mellom norsklæring og rådgjeving. på intervjuet vart det meldt at det var snakk om eit vikariat, og at det var 66 prosent norsklæring og 45 prosent rådgjeving, altså 111 prosent. i går kom det ein e-post om at ho måtte melda seg på eit kurs i rådgjeving ved universitetet i bergen, og i dag kom det eit brev der ho fekk tilbod om stillinga, som no er 56 prosent norsk og 35 prosent rådgjeving, altså rundt 90 prosent. dette lovar bra.

18.6.08

DRØYMEFERIEN, DAG 2

16. juli - Sundag (Dette er dette.)

Besten: Frå Lom til Melhus. Mykje trafikk, skiftande ver. Me rasta på Dovrefjellet, straks etter kom det ei sur snøbye, - kvitt på bilen og kvitt på vegen. Det varde ikkje så lenge, heldigvis. Nedover Gauldalen gjekk det greitt, - til me kom til Kvål. Der høyrde me merkelege lydar, - sume meinte det var torever, andre at det var flydur. Men lyden kom frå tilhengjaren, eine hjulet var punktert og gjekk på felgen. Me hadde med reserveslange, og fekk låna verktøy så me fekk byta slange. Til Trøndertun kom me i seks-tida, og vart godt mottekne der.

Slik opplevde far min denne dagen.

17.6.08

DRØYMEFERIEN, DAG 1

15. juli 1978 - Laurdag (Kva er dette?)

Besten: Etter noko om og men vart det likevel til at me skulle ta ut på den lange turen me hadde snakka om og gledt oss til lenge.

Besto har pakka og ordna til i dagevis, og i gårkveld lasta me inn i bilen og på tilhengjaren. I Ygrevegen møttest to sjåførar som båe hadde vanskar med å rygge, men dei kom då forbi kvarandre til slutt. No er me i Lom, i ei triveleg hytte med utsyn over Lomsbygda og Lomseggi. Triveleg stad. Fint ver på turen hit, men snøbyer over fjellet, og litt regn her. Her er vel det det veret dei helst vil ha. Det er mange som vatnar.

Fjellet er storfelt. Mest når ein tenkjer på korleis det var før vegar og turistar kom.

16.6.08

JON

gravemaskinansvarleg på guffebloggen, onkel NR, fekk i dag ein son som skal heita sondre. me kan vel ikkje gjera anna enn å gratulera.

ei anna storhending som er i kjømda er treårsdagen til guffebloggen. nøytrale lesarar plar dra fram to høgdepunkt frå desse tre åra - kåringa av nasjonalpostkassa, og referatet frå drøymeferien i 1977. som ei traust gåve til dei mange trufaste lesarane våre kjem me den neste tida til å presentera ein annan versjon av denne ferien. det viser seg at far min ikkje var åleine om å referera frå denne turen - besten og besto samarbeidde om eit omtrent like interessant referat. dei er rett nok hakket meir poetiske enn far min, og bruker ein del ord som har gått ut på dato, men referatet har likevel interesse. etter turen laga dei ei skrapbok, der dei illustrerte referatet med ein del fotografiske fulltreffarar. me kjem til å publisera nokre av desse, fyrst og fremst for å visa at der finst bilete som ikkje seier meir enn tusen ord.

med litt flaks vert turen ferdig referert til 15. juli. då er alle inviterte til mimrefest heime hjå besten, for å markera at det er tretti år sidan turen tok til.

11.6.08

KRØPLING 1

sidan piffen har gått ut av kva seier besten-spørsmåla, dreg me i gang ein heilt ny og interessant serie, der me viser fram bilete av slektningar som har minst ein kroppsdel dei burde ha endra, dersom det hadde vore rom for det i budsjettet. fyrstemann ut er albert, og spørsmålet er: kva kroppsdel burde han ha gjort noko med?

(dette er forresten melding nummer 500 på guffebloggen. talet på kommentarar er no oppe i 986, slik at snittet er omvendt proporsjonalt.)

8.6.08

BRUKARUNDERSØKING 1

bensinprisane etter kvart nærmar seg eit fornuftig nivå. diverre fører det med seg at all slags neper vert politisk aktive, og det fører igjen med seg at partiet med det presise namnet framstegspartiet svingar seg opp på meiningsmålingane. det er difor fare for at landet vert høgrestyrt frå neste haust, og sidan foreldra mine er for tiltakslause til å flytta til eit varmare land, må me vel halda oss her. då må me nok leggja om til ein meir markandsretta profil, og me har difor drege i gang ei brukarundersøking.

resultata frå det fyrste spørsmålet er no klare, og tala gjev ikkje grunn til jubel. at heile elleve personar har røysta er rett nok minst fire gonger fleire enn me hadde rekna med, men svara deira er dystre greier.

spørsmålet var: kor ofte er du innom guffebloggen?, og svara fordelte seg slik:
ikkje spesielt ofte: 8 røyster
sjeldan: 2 røyster
aldri: 4 røyster
har ikkje internett: 4 røyster

nokre av desse elleve har røysta fleire gonger, og for å skapa ein illusjon av at det heile er truverdig må me difor fjerna dei doble røystene. då sit me att med 1 røyst på 'ikkje spesielt ofte', 2 på 'sjeldan', 4 på 'aldri', og 4 på 'har ikkje internett'. 8 av 11 guffeblogglesarar manglar altså internett, eller er her aldri.

5.6.08

BUSS

endeleg har barnehagen fått ein buss. det har sjølvsagt vore ein båt i barnehagen i årevis, ein båt må jo alle barnehagar ha, men no har me omsider fått ein buss på plass òg. eg var såvidt innom og kika på han for nokre dagar sidan, då han fekk siste finpuss med målarkosten, og hadde sett fram til å ta ein tur. det hadde diverre resten av ungane i barnehagen òg, slik at eg vart ståande langt bak i køen. og å køyra bussen var ikkje til å tenkja på, to røvarar i kvite og grøne t-skjorter okkuperte førarsetet til langt på kveld. han eine vifta til og med med ein pistol.

1.6.08

TRE

treårsdagen kom og gjekk. det var ein travel dag, med uvanleg mykje kaker. det heile tok til i barnehagen, der me åt kaker og song nokre songar på sidemål. deretter reiste eg heim, og då eg henta posten viste det seg at besto hadde sendt nokre vassbakkels. det store selskapet tok til i sekstida. nesten alle hadde kledd seg i lilla, og det var kaker og saft og hattar nok til alle. ikkje eitt auge var turt då kaka kom på bordet, og det vart sunge opptil fleire songar.

eg prøver å hengja med på den teknokratiske utviklinga, og har difor drege i gang ei lesarundersøking øvst i spalta til høgre. så langt er det litt engelsk tekst der, men så snart dei tek telefonen på bloggesentralen reknar eg med at det snart skal stå på ei meir praktisk språk.